αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
1

υποψήφιος

full time Μηχανικός Λογισμικού για Κινητές Συσκευές

at Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση περιοχή Πειραιάς

Περιγραφή:

Η Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση (ΕΠΥΚ – http://www.ask4research.info/index.php?lang=el) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης Ερευνητικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσκαλεί ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού (Software Engineer), ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και 3 έτηΑπαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Τμημάτων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής στα πεδία Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής στα πεδία Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
3. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Cambridge Certificate of Proficiency in English ή Michigan Certificate of Proficiency in English ή IELTS με βαθμολογία τουλάχιστον 8,5 ή TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 115 ibt)
4. Άριστη Γνώση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές Android (ADT, Eclipse, JQuery Mobile, HTML 5.0)
5. Άριστη γνώση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού (JQuery, PHP, JSON, MySQL, XML, AJAX, Javascript, HTML 5.0, CSS)
6. Άριστη Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με την συγγραφή Τεχνικών Παραδοτέων σχεδίασης και ελέγχου ανάπτυξης λογισμικού
7. Προϋπηρεσία σε έργα ανάπτυξης λογισμικούΠρόσθετα προσόντα:

1. Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με διεθνή πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών (IEEE LOM, IMS LTI) και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης
2. Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με μεθόδους και πρωτόκολλα διάθεσης μεταδεδομένων (OAI-PMH, SPI, SQI)Η εταιρία παρέχει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εργασία σε ανταγωνιστικό και ευρωπαικό περιβάλλον
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 01-03-2013
εμφανίσεις: 1224 φορές